Renditingimused

Rendilepingu tingumused

Loomaveohaagise kasutamine 

Rendileping  ja tingimused kehtivad alates sõlmimisest, kuni sõiduki tagastamiseni lepingus märgitud tagastamiskohta ja -ajal pretensioonide puudumisel. Pretensioonide korral, aga kuni pretensioonide lahendamiseni.

Rendile andja annab loomaveohaagise rendile eelnevalt kokku lepitud tingimustel ja perioodil .

Rentnik tasub  renditasuna 45 eurot + km ühe   rendipäeva eest ja iga järgneva rendipäeva eest 30 eurot + km arve alusel, mis esitatakse 10 päeva jooksul peale rendiperioodi lõppu.

Rendileandja jätab endale õiguse rendist keelduda.

Loomaveohaagist ei ole lubatud kasutada väljaspool Eesti vabariigi territooriumi, välja arvatud rendile andja kirjaliku nõusoleku korral.

Rentnik kinnitab, et on teadlik ja kohustub haagise kasutamisel järgima õigusaktides ning haagise valmistajatehase poolt kehtestatud nõudeid.

Rentnikul ei ole lubatud ilma rentniku kirjaliku nõusolekuta anda haagist allrendile. Keelatud on kasutada haagist ebaseaduslikeks tegevusteks.

Rentnik  on kohustatud informeerima  rendile andjat esimesel võimalusel haagisega toimunud liiklusõnnetusest,  rikkest,  ärandamisest või  kahjustusest. 

Rentnik vastutab kogu tekitatud kahju eest, kui haagist kahjustatakse viisil, mis ei ole kindlustusjuhtum või kindlustajal on vastavalt kindlustustingimustele õigus keelduda kindlustushüvitise väljamaksmisest või seda vähendada.

Rendiperioodi lõppedes tagastab  rentnik koheselt haagise samasse kohta, kust haagis renditi. Rentnik kohustub tagastama haagise samas seisukorras, kui rendile võttes.
Haagis peab oleme tagastamisel puhas ja pestud, nii seest kui väljast. Seest puhastamata haagise eest  esitatakse teenusarve 40 eurot +km 

Rentnik tõendab, et on renditingimused täielikult läbi lugenud, selle sisust ja mõttest aru saanud ning nõustub lepingu tingimustega.